REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

oraz

ZAKUPÓW DOKONYWANYCH W RAMACH SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklep.zdrowezdrowie.pl

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. DEFINICJE

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu, warunki zawierania Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży oraz zasady korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę. Ilekroć w dalszej części Regulaminu użyto niżej wymienionych zwrotów pisanych wielką literą, należy je rozumieć w podanym niżej znaczeniu, chyba że z kontekstu ich użycia wyraźnie wynika co innego:

 – Sprzedawca – Wydawnictwo M Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, Al. J. Słowackiego 1/6, 31-159 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, nr KRS 0000121018, NIP 6770050356, REGON: 351503284, nr telefonu BOK: 608 354 430, adres poczty elektronicznej: sklep@zdrowezdrowie.pl;

 – Sklep – platforma sprzedaży Towarów oraz świadczenia usług oferowanych przez Sprzedawcę, prowadzona przez Sprzedawcę, stanowiąca stronę internetową dostępna za pośrednictwem adresy URL , http://www.sklep.zdrowezdrowie.pl

 – Klient – osoba fizyczna o pełnej lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prawidłowo reprezentowana przez właściwą osobę fizyczną, która zaakceptuje Regulamin.

 – Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną zawierającą ze Sprzedawcą Umowę o Świadczenie Usług lub Umowę Sprzedaży w celach niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

– BOK – Biuro Obsługi Klienta, za pośrednictwem którego Klient telefonicznie, mailowo, za pośrednictwem korespondencji pisemnej może uzyskać informacje na temat Towarów, Sklepu, Regulaminu oraz aktualnych Promocji;

– Konto Klienta/Konto – przestrzeń udostępniana Klientowi w ramach Sklepu zgodnie z Umową o Świadczenie Usług, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności/usług. Klient uzyskuje dostęp do Konta Klienta za pomocą Loginu i Hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji na stronie internetowej Sklepu;

– Login – adres e-mail Klienta podany w ramach Sklepu podczas tworzenia Konta przez Klienta;

 – Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, który jest określony przez Klienta podczas tworzenia Konta. Klient jest zobowiązany do zachowania Hasła w ścisłej poufności (do nieujawniania go jakimkolwiek osobom trzecim). Hasło może być zmienione w ustawieniach Konta. Sprzedawca może udostępnić Klientowi możliwość tzw. odzyskania zapomnianego Hasła w sposób określony w ramach Sklepu;

– Towar – rzecz sprzedawana przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny;

– Cena – określona w złotych polskich kwota brutto (uwzględniająca należne podatki), należna Sprzedawcy tytułem przeniesienia własności Towaru na Klienta zgodnie z Umową Sprzedaży;

 – Koszyk – usługa udostępniana każdemu Klientowi oraz każdemu użytkownikowi Sklepu, który korzysta ze Sklepu, polegająca w szczególności na umożliwieniu mu łatwego dokonania zakupu jednego lub kilku Towarów, wpisanie Kodów rabatowych umożliwiających obniżenie Ceny na zasadach określonych odrębnymi regulaminami, wyświetlenie podsumowania Ceny zakupu poszczególnych Towarów i wszystkich Towarów łącznie (w tym ew. kosztów wysyłki) oraz dla użytkowników zalogowanych – zapamiętanie Towarów dodanych do koszyka również po zakończeniu sesji przeglądarki;

– Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, zawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Towarów za zapłatą Ceny powiększonej o ew. koszty wysyłki;

– Treść/Treści – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Towarach, zdjęcia Towaru, filmy promocyjne, opisy, komentarze), w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane i rozpowszechniane przez odpowiednio Sprzedawcę, kontrahentów Sprzedawcy, Klienta albo inną osobę korzystającą ze Sklepu;

– Treści Cyfrowe – treści wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, niezapisane na materialnym nośniku, dostarczane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klienta, za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

– Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych – umowazawierana z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i dotycząca dostarczenia przez Sprzedawcę na rzecz Klienta Treści Cyfrowych za zapłatą Ceny. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Umowie Sprzedaży, dotyczy to również Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia;

– Newsletter – usługa dostarczania przez Sprzedawcę Klientowi informacji handlowej dotyczącej Towarów lub usług Sprzedawcy

– Kod rabatowy -kod rabatowy wydawany przez Sprzedawcę, uprawniający do nabycia Towarów oferowanych do sprzedaży w Sklepie po promocyjnej cenie lub przy uwzględnieniu określonego rabatu procentowego lub kwotowego. Klient może otrzymać kod rabatowy podczas akcji promocyjnej organizowanej na odrębnych zasadach przez Sprzedawcę;

– Promocje – szczególne warunki sprzedaży, uregulowane na zasadach wyrażonych w odrębnych regulaminach, dotyczące specjalnej oferty Sklepu obowiązującej w określonym czasie, z których Klient może skorzystać na zasadach tam określonych. W przypadku rozbieżności postanowień właściwego regulaminu Promocji z postanowieniami Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia właściwego regulaminu Promocji;

– Umowa o Świadczenie Usług – niniejszy dokument określający zasady zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

– Wymagania Techniczne – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, określone w § 2 pkt 1;

– Zamówienie – formularz udostępniony w ramach Sklepu, określający, jakie Towary zamierza kupić Klient oraz dane Klienta konieczne dla zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych;

– Zapowiedź – Towar, który w momencie złożenia Zamówienia nie jest dostępny. Przewidywany początek dostępności Zapowiedzi określony jest każdorazowo przy produkcie oznaczonym jako Zapowiedź. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Towarach, dotyczy to również Zapowiedzi, chyba że co innego wynika z treści danego postanowienia.

  

 • 2. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU
 1. Aby dokonać zakupów w Sklepie lub utworzyć Konto Klient musi posiadać ważny aktywny adres e-mail. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych:

1.1. Minimalne wymagania sprzętowe:

 1. procesor: architektura x86 1GHz lub odpowiedniki w pozostałych architekturach
  b. pamięć operacyjna: 512MB
  c. monitor i karta graficzna: zgodny ze standardem XGA, minimalna rozdzielczość    1024×768 16bit
  d. Dysk twardy: dowolny obsługujący system operacyjny z minimalnie 100MB wolnego miejsca
  e. mysz lub inny manipulator + klawiatura
  f. karta sieciowa/modem: umożliwiająca dostęp do sieci Internet z prędkością 512kb/s

1.2. Minimalne wymagania oprogramowania:

 1. system operacyjny: System MS Windows 95 i wyżej, Linux z X.ORG, MacOS 9 lub wyżej, najnowsze systemy mobilne: Android,
  b. iPhone, SymbianOS, Windows Mobile
  c. Przeglądarka internetowa: Internet Explorer 7 lub wyżej, Opera 9 i wyżej, FireFox 2 i wyżej, Chrome 1.0 i wyżej, Safari 5
  d. Przeglądarka z obsługą ciasteczek i włączoną obsługą JavaScript
  e. Zalecany plugin Flash Player w wersji 10.0 lub wyżej.
 2. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu dokonania zakupu w Sklepie oraz utworzenia Konta Klienta.
 3. Klient ma możliwość zmiany i korygowania danych wprowadzonych podczas tworzenia Konta w każdym czasie korzystając z opcji dostępnych w ramach Konta Klienta.
 • 3. BIURO OBSŁUGI KLIENTA

 Biuro Obsługi Klienta (BOK) udziela Klientom informacji w zakresie prowadzonej przez Sklep działalności, w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00 pod numerem telefonu 787 772 172, 660 485 426 oraz pod adresem e-mail:sklep@zdrowezdrowie.pl Opłata dla Konsumenta za połączenie telefoniczne z BOK pod wskazanym numerem jest równa opłacie za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Konsument. Godziny pracy Biura Obsługi Klienta czasowo mogą ulec zmianie. Informacja o tym każdorazowo będzie umieszczona na stronie głównej Sklepu.

 

 • 4. LICENCJA
 1. Wyłączne prawa do Treści udostępnianych/umieszczanych w ramach Sklepu przez Sprzedawcę lub jego kontrahentów, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu (znak towarowy), wchodzące w jego skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł odpowiednie umowy. Klient jest uprawniony do korzystania z ww. Treści nieodpłatnie, a także do korzystania z Treści zamieszczanych zgodnie z przepisami prawa i już rozpowszechnionych przez innych Klientów w ramach Sklepu, jednak wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku osobistego. Wykorzystywanie Treści w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej, uprzedniej zgody, udzielonej przez uprawniony do tego podmiot, na piśmie pod rygorem nieważności oraz w granicach powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Klient, umieszczając w ramach Sklepu jakiekolwiek Treści, w szczególności komentarze lub recenzje w jakimkolwiek miejscu Sklepu, udziela niniejszym Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Treści na terytorium całego świata. Prawo to obejmuje uprawnienie do udzielania sublicencji w zakresie uzasadnionym realizacją Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług na polach eksploatacji wskazanych powyżej, a także upoważnienie do wykonywania samodzielnie lub za pomocą podmiotów trzecich praw zależnych w zakresie opracowania, dostosowywania, przerabiania i tłumaczenia utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • 5. ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE BEZPŁATNYCH USŁUG
 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi na rzecz Klientów:
 2. umożliwienie Klientom utworzenia Konta Klienta (Usługa założenia i prowadzenia Konta);
 3. umożliwienie Klientom korzystania z usług Koszyka;
  c. umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych przez Sprzedawcę w ramach Sklepu;
 4. przesyłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail Newslettera na zasadach opisanych w § 6 (Usługa Newslettera).
 5. Sprzedawca dodatkowo, na rzecz Klientów, którzy utworzyli Konto Klienta, świadczy za pośrednictwem Sklepu w szczególności następujące bezpłatne usługi:
 6. umożliwianie Klientom składania Zamówień oraz zawierania Umów Sprzedaży;
 7. dopasowywanie treści reklamowych do zainteresowań danego Klienta;
 8. podtrzymywanie sesji Klienta po zalogowaniu się przez niego do Konta Klienta (za pomocą przeglądarki);
 9. możliwość weryfikacji statusu złożonego Zamówienia;
 10. bieżącą aktualizację statusu złożonego Zamówienia;
 11. przechowywanie i udostępnianie Klientowi za pośrednictwem Konta Klienta historii zawartych Umów Sprzedaży i Zamówień.
 12. W ramach Sklepu Sprzedawca zobowiązuje się do świadczenia usług, o których mowa w ust. 1 i 2 powyżej, w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie. Korzystanie przez Klienta z usług określonych w ust. 1 i 2 nie wiąże się dla Klienta z obowiązkiem zapłaty Ceny.
 13. Warunkiem korzystania z usług wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej jest spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych Wymagań Technicznych, określonych w § 2 pkt 1.
 14. Umowa o Świadczenie Usług zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Klienta (przesłania Sprzedawcy) formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta Klienta. Zawarcie Umowy o Świadczenie Usług wymaga akceptacji Regulaminu. W przypadku korzystania przez Klienta ze Sklepu bez utworzenia Konta powinien on przestrzegać postanowień Regulaminu w zakresie, w jakim faktycznie korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę.
 15. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy o Świadczenie Usług następuje w drodze wiadomości e-mail przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.
 16. Umowa o Świadczenie Usług jest zawierana w ramach Sklepu w języku polskim, na czas nieoznaczony.
 17. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży lub Umowy o Świadczenie Usług, Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 18. podawania w Zamówieniu oraz w formularzach rejestracyjnych przy tworzeniu Konta Klienta wyłącznie prawdziwych, aktualnych i wszystkich koniecznych danych Klienta;
 19. niezwłocznego aktualizowania danych, w tym danych osobowych, podanych przez Klienta Sprzedawcy w związku z zawarciem Umowy o Świadczenie Usług lub Umowy Sprzedaży, w zakresie w jakim jest to konieczne dla prawidłowego ich wykonania;
 20. korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego, w tym w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla Sprzedawcy i niezakłócający pracy Sprzedawcy lub Sklepu;
 21. terminowej zapłaty Ceny i innych ustalonych przez Klienta i Sprzedawcę kosztów w przypadku Umowy Sprzedaży.
 22. Klient zobowiązany jest również do:
 23. niedostarczania i nieprzekazywania w ramach Sklepu jakichkolwiek Treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Treści naruszających majątkowe prawa autorskie osób trzecich albo ich dobra osobiste;
 24. niepodejmowania działań takich jak:

– rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej lub umieszczanie jakichkolwiek Treści naruszających przepisy prawa (zakaz umieszczania treści bezprawnych);

– podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, w tym danych innych Klientów;

– modyfikowanie w sposób nieuprawniony Treści dostarczanych przez Sprzedawcę, w szczególności podanych w ramach Sklepu Cen lub opisów Towarów;
– nadużywanie praw przyznanych Klientowi przez Sprzedawcę lub przepisy prawa, w sposób który jest sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.

 

 • 6. USŁUGA NEWSLETTERA
 1. Aby rozpocząć korzystanie z dostarczanej przez Sklep Usługi Newslettera, Klient zobowiązany jest wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera poprzez:
 2. udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Sklepu oraz naciśnięciu odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera, lub
 3. zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rejestracji Konta Klienta, lub
 4. zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie Zakupu, lub
 5. zmianę ustawień (zaznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta oraz naciśnięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego wolę otrzymywania Newslettera.
 6. Umowa o świadczenie usługi dostarczania Newslettera zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta maila potwierdzającego dodanie adresu e-mail, przesyłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail lub z chwilą wyrażenia przez użytkownika woli otrzymania Newslettera w ramach zmian ustawień Konta i naciśnięcia odpowiedniego przycisku.
 7. Klient może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania usługi Newslettera poprzez:
 8. zgłoszenie takiego żądania do Biura Obsługi Klienta, podając jednocześnie adres e-mail Klienta, na który wysyłany jest Newsletter, lub
 9. zmianę ustawień (odznaczenie odpowiedniego pola) dotyczących Newslettera w ramach Konta Klienta.

 

 • 7. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG
 1. Klient może rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, w każdym czasie, poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta na zasadach określonych w § 3 Regulaminu.
 2. Jeżeli w chwili zgłoszenia przez Klienta żądania rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie Usługi założenia i prowadzenia Konta istnieją Zamówienia, które nie zostały zrealizowane – rozwiązanie Umowy o Świadczenie Usług, ze względu na konieczność prawidłowej realizacji Umowy Sprzedaży, możliwe jest niezwłocznie po realizacji Zamówienia lub po jego anulowaniu przez Klienta.
 3. Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów rozumianych jako istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu, którym jest naruszenie § 5 ust. 8 i 9 Regulaminu lub trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami. Sprzedawca swoje oświadczenie w tym zakresie wysyła na adres e-mail podany przez Klienta podczas utworzenia Konta Klienta.
 • 8. REKLAMACJE USŁUG
 1. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji usług świadczonych przez Sprzedawcę w każdym czasie.
 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację świadczonych przez niego usług w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z BOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

 • 9. ZAWARCIE I WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY
 1. Informacje podane w ramach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, kierowane przez Sprzedawcę do Klientów.
 2. Sprzedawca umożliwia Klientowi złożenie Zamówienia w następujący sposób (kolejno czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia Umowy Sprzedaży):
 3. Zamówienia na Towary można składać 24h na dobę 7 dni w tygodniu;
 4. Zamówienie na Towary może zostać złożone

– przez Klienta, który posiada lub założy w ramach procesu Zamówienia Konto;

– przez Klienta, który wybiera opcję szybkich zakupów bez rejestracji konta.

 1. Klient dodaje wybrany/e Towar/y do Koszyka po czym przechodzi do formularza Zamówienia;
 2. Klient wybiera sposób zapłaty Ceny i pozostałych wskazanych w formularzu Zamówienia sumarycznych kosztów realizacji Umowy;
 3. Klient, który posiada Konto, potwierdza dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży lub podaje inne dane;
 4. Klient, który zakłada Konto, uzupełnia dane niezbędne do złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
 5. Klient, który nie posiada Konta, uzupełnia dane niezbędnego złożenia Zamówienia i wykonania Umowy Sprzedaży;
 6. do momentu uruchomienia przez Klienta funkcjonalności oznaczonej komunikatem „Składam zamówienie” z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych do Koszyka lub Zamówienia danych, w szczególności ich edycji i poprawy, w tym ma on możliwość dodawania/usuwania Towarów, modyfikacji sposobu płatności lub sposobu doręczenia, zmiany adresu doręczeń, itp.;
 7. Klient składa Sprzedawcy Zamówienie poprzez uruchomienie funkcjonalności Sklepu oznaczonej komunikatem „Składam zamówienie” z uzupełnieniem „Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty” oznaczającej, że Zamówienie składane przez Klienta pociąga za sobą obowiązek zapłaty Ceny. Funkcjonalność, o której mowa w zdaniu poprzednim, staje się aktywna z chwilą, gdy Klient zaakceptuje Regulamin. Złożenie Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta wyrażające bezpośrednią wolę zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu;
 8. po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, która potwierdza otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (wpłynięcia Zamówienia do systemu Sklepu) i nie stanowi oświadczenia woli zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
 9. Umowę Sprzedaży uznaje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta drugiej wiadomości e-mail zatytułowanej „Przyjęcie zamówienia do realizacji” zawierającej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji (oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży z Klientem składane przez Sprzedawcę). W przypadku niemożności przyjęcia Zamówienia do realizacji Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w drodze wiadomości e-mail. Umowa Sprzedaży zawierana jest w języku polskim;
 10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie określonym w § 9, pkt 2 lit.kj. powyżej w sytuacji wyboru rodzaju płatności, o którym mowa w §11 pkt 1 lit. a Regulaminu pod warunkiem zawieszającym dokonania płatności w terminie określonym w §11 ust. 3 Regulaminu.
 11. Zawarcie Umowy Sprzedaży odbywa się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. sieci Internet.
 12. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, zawierającej potwierdzenie zawarcia umowy na odległość w rozumieniu art. 21 ustawy o prawach konsumenta oraz poprzez udostępnienie paragonu na Koncie Klienta w zakładce Historia zamówień. Klient w ramach swojego Konta ma również dostęp do historii złożonych przez siebie Zamówień i aktualnego stanu ich realizacji. W przypadku Umów o Dostarczenie Treści Cyfrowych paragon również jest dostępny w Koncie Klienta w zakładce Historia zamówień.
 13. Klient może anulować lub zmienić złożone Zamówienie do momentu nadania Zamówieniu statusu „W realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Twoje zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta. Wprowadzanie zmian możliwe jest poprzez kontakt z Biurem Obsługi Klienta (telefonicznie lub poprzez e-mail). Uprawnienie Konsumenta do anulowania Zamówienia lub wprowadzenia zmian w Zamówieniu nie narusza jego praw w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w §13 Regulaminu. Po anulowaniu lub zmianie Zamówienia Klient otrzyma na podany przy rejestracji adres e-mail potwierdzenie anulowania lub zmiany Zamówienia.
 14. Zmiana Zamówienia w sposób opisany w ust. 5 powyżej nie jest możliwa, jeżeli Klient wybrał płatność kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, a zmiana spowodowałaby zwiększenie wartości zamówienia. Nie narusza to praw Konsumenta w zakresie możliwości odstąpienia od umowy na zasadach określonych w §13 Regulaminu oraz praw Klienta do złożenia kolejnego Zamówienia.

 

 • 10. CENY I PROMOCJE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania Cen Towarów zamieszczonych na stronie Sklepu. Ceny Towarów w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 2. Ceny w ramach Sklepu zawierają wszelkie należne cła i podatki. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki (dostarczenia Towaru do Klienta), które są określane odrębnie. Sprzedawca może w szczególności w wybranym przez siebie okresie, w warunkach Promocji, określić próg minimalnej wartości Zamówienia, dla której przesyłka (dostawa) Towaru jest darmowa lub cena dostawy jest okresowo obniżona.
 3. Całkowita suma do zapłaty (obejmująca Cenę oraz w zależności od warunków Promocji także koszty dostawy) przez Klienta może zostać pomniejszona o określony rabat procentowy lub kwotowy poprzez wykorzystanie Kodu rabatowego. Sprzedawca określi zasady przyznawania i wykorzystania Kodów rabatowych w ramach odrębnych warunków Promocji.
 4. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile postanowienia Promocji wyraźnie nie stanowią inaczej. Promocje mogą obejmować ograniczoną liczbę Towarów.
 • 11. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI I ZWROTU PŁATNOŚCI
 1. Płatności można dokonać:
 2. za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych akceptowanego w danym momencie przez Sprzedawcę i prezentowanego na stronie Sklepu, za pomocą karty płatniczej lub przelewu elektronicznego;
 3. przy odbiorze (płatność za pobraniem).
 4. Termin płatności za zamówione Towary w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w ust. 1 lit. a. powyżej, wynosi 5 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Nieuiszczenie płatności, pomimo upływu wyznaczonego dodatkowego 5 dniowego terminu, jest warunkiem rozwiązującym Umowę Sprzedaży.
 5. W przypadku wybrania sposobu dostawy – Paczkomaty 24/7 – jest możliwa tylko płatność określona w § 11, pkt 1a.
 6. Nie jest możliwe łączenie różnych metod płatności wymienionych w ust. 1 przy opłaceniu jednego Zamówienia.
 7. Jeżeli Klient dokonał płatności kartą płatniczą lub przelewem elektronicznym, za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych, zwrot należności (na przykład z tytułu anulowania złożonego Zamówienia lub odstąpienia od umowy) następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła pierwotna płatność. Jeżeli Klient dokonał płatności przy odbiorze Zamówienia (płatność za pobraniem), Sprzedawca za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta poprosi Klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu należności, jeżeli Klient wyrazi zgodę na ten sposób zwrotu płatności, zgodnie z ust. 6 poniżej.
 8. Konsument może również wyrazić zgodę na dokonanie zwrotu przy użyciu innych środków płatniczych, niż użytych w początkowej transakcji, które nie będzie wiązało się dla niego z poniesieniem kosztów.
 • 12. DOSTAWA TOWARU
 1. Zamówione w Sklepie Towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Polski.
 2. Przesyłka z zamówionymi Towarami dostarczana jest na adres podany przez Klienta w formularzu Zamówienia, według wyboru Klienta:
 3. za pośrednictwem firmy kurierskiej;
 4. za pośrednictwem Poczty Polskiej;
 1. Dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej nie jest możliwa na adres skrytki pocztowej.
 2. Zmiana adresu dostawy po złożeniu przez Klienta zamówienia może zostać dokonana na wniosek Klienta zgłoszony do Biura Obsługi Klienta (telefonicznie lub mailowo) do momentu uzyskania przez Zamówienie statusu „Przyjęcie zamówienia do realizacji”. Klient może zweryfikować aktualny status Zamówienia w ramach zakładki Twoje zamówienia dostępnej z poziomu Konta Klienta.
 3. Na łączny czas oczekiwania na otrzymanie przez Klienta danego Towaru (czas dostawy) składa się:

– czas realizacji Zamówienia (przygotowania Towarów do wysyłki) przez Sprzedawcę oraz
– czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika.

Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę liczony jest od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia Zamówienia do realizacji do momentu przekazania przez Sprzedawcę przesyłki zawierającej Towary przewoźnikowi i wynosi maksymalnie 14 dni roboczych (dzień roboczy to dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy). Czas realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę w przypadku Towarów oznaczonych jako Zapowiedzi liczony jest od momentu pojawienia się Zapowiedzi w sprzedaży. Do powyższego czasu należy doliczyć czas dostarczenia Towaru przez przewoźnika, który jest prezentowany w ramach ścieżki zakupowej.

 1. Koszty dostawy Towaru ponosi Klient, chyba że warunki Promocji stanowią inaczej. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do możliwości aktualizowania kosztów dostawy zamieszczonych na stronie Sklepu. Koszty dostawy w Zamówieniu złożonym przez Klienta przed wprowadzeniem zmian pozostają dla Klienta wiążące.
 2. Zweryfikowanie przez Klienta w obecności kuriera stanu przesyłki zawierającej Towary oraz w przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania sporządzenie protokołu szkody może ułatwić i przyspieszyć rozpatrzenie ewentualnej reklamacji.
 • 13. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży przez okres 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa.
 2. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone pisemnie w formie jakiegokolwiek jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia dostępny tutaj.
 3. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem wiadomości e-mail, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: bok@klubpdp.pl. W przypadku złożenia przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu drogą pisemną, oświadczenie powinno zostać wysłane na adres: Wydawnictwo M, Klub PDP, ul. Kanonicza 11, 31-002 Kraków. Do zachowania 14-dniowego terminu na odstąpienie wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. Bieg 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku Umowy Sprzedaży od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towarów), partii lub części.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze Towar od Konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towarów z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towarów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu.
 8. Jeżeli Konsument wybiera sposób dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14-dniowego terminu wystarczy odesłanie Towarów przed jego upływem. Prosimy o zapakowanie i zabezpieczenie odsyłanych Towarów tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie.
 10. Zwracane Towary należy odesłać na adres: Magazyn Wydawnictwo M Sp. z o. o., ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków.
 11. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towarów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
 12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem Konsumenta odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.
 13. Prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje w przypadku:
 14. dostarczania zapieczętowanych Towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 15. dostarczania Towarów, które po dostarczeniu ze względu na swój charakter są w sposób nierozłączny połączone z innymi przedmiotami;
 16. dostarczania zapieczętowanych nagrań dźwiękowych lub zapieczętowanych nagrań wizualnych lub zapieczętowanego oprogramowania komputerowego, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 17. dostarczania treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • 14. REKLAMACJE
 1. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
 2. Sprzedawca ma prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.
 3. Jeżeli otrzymany przez Klienta Towar jest wadliwy, Klient może skorzystać według swojego wyboru z uprawnień przysługujących w ramach gwarancji we wskazanych serwisach lub – niezależnie – z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru. Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.
 4. Klient może zgłosić przysługujące mu roszczenia z tytułu rękojmi

– listownie na adres: Wydawnictwo M, Zdrowe Zdrowie, ul. J. Słowackiego 1/6, 31-159 Kraków.

– za pomocą wiadomości e-mail na adres: sklep@zdrowezdrowie.pl z dopiskiem „reklamacja”. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru.

5. W celu przyspieszenia rozpoznania reklamacji, prosimy o podanie w treści zgłoszenia reklamacyjnego krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz danych kontaktowych Klienta.

6. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Nie dotyczy to wad, które zostały wskazane w opisie Towaru i które były podstawą obniżenia jego Ceny.

Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient może:

 1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Klienta nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;
  żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.

  7. Jeżeli Klientem jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

  8. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Magazyn Wydawnictwo M Sp. z o. o., ul. Rydlówka 5, 30-363 Kraków.

  9. Jeżeli Klient będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

  10. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przez Konsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.

  § 15. TREŚCI CYFROWE I UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH

  1.  Treści Cyfrowe są udostępniane Klientowi natychmiast po zaksięgowaniu należności na koncie i uzyskaniu przez Zamówienie statutu „Wysłane”.

 2. Prawo odstąpienia od Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  3. W przypadku Treści Cyfrowych dobrowolną decyzję o zachowaniu prawa do odstąpienia lub decyzję o rozpoczęciu dostarczania Treści Cyfrowych Klient podejmuje przed zawarciem Umowy o Dostarczanie Treści Cyfrowych. Decyzja o zachowaniu prawa do odstąpienia pociąga za sobą dostarczenie zamówionej Treści Cyfrowej po upływie terminu do odstąpienia od umowy czyli 14 dni. Decyzja o zachowaniu prawa odstąpienia od umowy może być przez Klienta w każdym czasie zmieniona na decyzję o rezygnacji, ale nie odwrotnie.

  5. Klient ma prawo do zgłoszenia reklamacji Treści Cyfrowych w terminie 7 dni od dnia dostarczenie Treści Cyfrowych, w szczególności w sytuacji, gdy pobrana Treść Cyfrowa ma wady techniczne uniemożliwiające odczytanie pliku na urządzeniu do tego dedykowanym, lub gdy zawartość pliku z Treścią Cyfrową jest niezgodna z opisem.

  6. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację Treści Cyfrowych w szczególności na piśmie lub poprzez kontakt z BOK w formie telefonicznej lub wiadomości e-mail. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji, prosimy o podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym krótkiego opisu przyczyn uzasadniających reklamację oraz dane kontaktowe Klienta zgłaszającego reklamację.

  7. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od otrzymania przez Sprzedawcę zgłoszenia reklamacyjnego Klienta.

  8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Treści Cyfrowych Klient może domagać się prawidłowego dostarczenia Treści Cyfrowych lub linku, a w przypadku braku możliwości dostarczenia poprawnej Treści Cyfrowej – zwrotu kwoty równej Ceny Treści Cyfrowych najpóźniej w terminie 7 dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.

  § 16. DANE OSOBOWE

  1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca, tj. Wydawnictwo M Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. J. Słowackiego 1/6, 31-159 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS, nr KRS 0000121018, NIP 6770050356, REGON: 351503284.

  2. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych mogą się Państwo z nami skontaktować pod adresem e-mail bok@klubpdp.pllub pisemnie na adres Administratora.

 3. Państwa dane osobowe są zbierane i przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b – w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą oraz art. 6 ust. 1 lit. f  – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.4. Podanie danych osobowych przy dokonywaniu zakupu w sklepach internetowych Administratora – www.sklep.zdrowezdrowie.pl, jest niezbędne do realizacji umowy zakupu towarów i realizacji dostawy na wskazany przez Państwa adres. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć umowy, a w konsekwencji nie zrealizujemy Państwa zamówienia.5. Jeżeli podaliście Państwo dane osobowe i wyrazili zgodę na ich przetwarzanie – (otrzymywanie informacji handlowej, a także informacji handlowej drogą elektroniczną – newsletter), zgodnie z art.6 ust.1 lit. a, to przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  6. Państwa dane osobowe przetwarzane na zasadzie dobrowolności, przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji umowy zakupu, jednak nie dłużej niż przez okres 5 lat od daty ostatniej umowy sprzedaży lub wycofania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do momentu rezygnacji z newslettera. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.

  7. Podając dane osobowe macie Państwo w każdej chwili prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także możecie Państwo swoje dane osobowe przenieść.

  8. Administrator nie udostępnia Państwa danych osobowych innym podmiotom zewnętrznym, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób bezpieczny i kontrolowany przez Administratora.

  9. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza Rozporządzenie.

  10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji – nie podlegają profilowaniu.

ZMIANA REGULAMINU / POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 17. ZMIANA REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r i jest dostępny na stronie internetowej Sklepu.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn:

a. zmiana przepisów prawa regulujących sprzedaż Towarów lub świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
b. konieczność dostosowania działalności Sprzedawcy do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z:
–  decyzji właściwego w zakresie działalności Sprzedawcy organu administracji publicznej lub
–  orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Sprzedawcy
wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki określone w Umowie o Świadczenie Usług lub Umowie Sprzedaży zawieranej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą;
c. zmiany sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, spowodowanej wyłącznie względami technicznymi lub technologicznymi (w szczególności aktualizacji Wymagań Technicznych);
d. zmiany zakresu lub zasad świadczenia przez Sprzedawcę usług, do których stosują się postanowienia Regulaminu, poprzez wprowadzenie nowych, modyfikację lub wycofanie przez Sprzedawcę dotychczasowych funkcjonalności lub usług objętych Regulaminem i oferowanych Konsumentowi;
e. połączenie, podział albo przekształcenie Sprzedawcy lub zmiana innych danych Sprzedawcy określonych w §1 lit. o., §13 ust. 3 lub §14 ust. 4 Regulaminu.

3. W przypadku zmiany treści Regulaminu na zasadach określonych powyżej, Klienci mają prawo do wypowiedzenia Umowy o Świadczenie Usług w terminie 14 dni od dnia powiadomienia ich o zmianie Regulaminu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiana Regulaminu nie wpływa na treść i warunki zawartych przez Klienta Umów Sprzedaży.

4. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Sprzedawca udostępni tekst jednolity Regulaminu poprzez publikację na stronie Sklepu oraz za pomocą wiadomości, przesłanej na podany przez Klienta adres e-mail.

§ 18. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1. Prawem właściwym dla zawarcia Umowy Świadczenia Usług oraz Umowy Sprzedaży jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Ewentualne spory pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

2. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku braku wyboru.

3. Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem URL https://klubpdp.pl/content/12-regulamin-sklepu, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.